Llistat de polítiques actives

Nom Tipologia Consentiment de l'usuari
Política protecció de dades Política del Campus Virtual Usuaris autenticats

Resum

Protecció de dades personals ISPCenxarxa

Text complet de les condicions d'ús

Pel fet que heu estat inscrit/a a un curs de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) amb una dimensió d'aprenentatge en línia, s'han incorporat a l'ISPC en xarxa les dades personals següents, procedents de l'aplicació de gestió acadèmica de l'ISPC (SIRGA):

 • Nom i cognoms
 • NIF
 • Adreça electrònica
 • Municipi

Per tal de garantir els vostres aprenentatges a través d'aquesta seu electrònica, cal que ens faciliteu algunes dades personals addicionals:

 • retrats frontals
 • dades professionals i/o acadèmiques
 • respostes a activitats d'aprenentatge
 • intervencions personals diverses que són monitoritzades i registrades com a elements susceptibles d'avaluació durant els cursos

Us informem que el tractament que en pot derivar se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa aplicable.

Per aquest motiu posem a la vostra disposició la informació bàsica i addicional sobre protecció de dades, perquè cal que la llegiu i accepteu per a poder treballar en aquest entorn d'aprenentatge en línia

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: ISPC

Finalitat:

 • Gestionar l'acció formativa i l'accés a l'entorn d'aprenentatge en línia ISPC en xarxa

Legitimació:

 • Compliment d'una obligació legal
 • Consentiment de la part interessada

Destinació: No es cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal o consentiment exprés de la persona interessada

Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, tractament i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a l'ISPC (ctra C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5, 08100 Mollet del Vallès) a l'adreça electrònica dpd.interior@gencat.cat o bé en línia mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat. Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Informació addicional: Abans de signar la sol·licitud, heu de llegir la informació bàsica i addicional relativa a la protecció de dades continguda en aquest document.

Informació addicional sobre protecció de dades

Responsable

 • Identitat: ISPC
 • Adreça postal: Ctra C-17, Barcelona-Ripoll, Km 13,5 08100 Mollet del Vallès
 • Delegat de Protecció de Dades: Departament d'Interior
 • Contacte DPD: Bústia de contacte

Finalitat: Gestionar l'acció formativa i l'accés a l'entorn d'aprenentatge en línia ISPC en xarxa

Legitimació La base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

Destinació: no es cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal o consentiment exprés de la persona interessada.

Drets

Quins són els vostres drets

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'ISPC està tractant dades personals que la concerneixen, o no.
 • La persona interessada té dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l'article 16 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en concordança amb l'article 18 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, la persona interessada pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, l'ISPC únicament les conservarà per a exercir o defensar reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i mitjançant la motivació de la sol·licitud, la persona interessada pot oposar-se al tractament de les seves dades.

Com podeu exercir els drets

 • Mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció general d'Estudis Universitaris, Recerca i Innovació de l'ISPC, ctra C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 -08100 Mollet del Vallès
 • A l'adreça electrònica dpd.interior@gencat.cat
 • En línia, mitjançant el formulari electrònic disponible a tràmits gencat

De quines vies de reclamació disposeu?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Per a més informació, consulteu la pàgina reclamacions a Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Per a més informació: Web ISPC