Protecció de dades personals

Pel fet que heu estat inscrit/a a un curs de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) amb una dimensió d'aprenentatge en línia, s'han incorporat a l'ISPC en xarxa les dades personals següents, procedents de l'aplicació de gestió acadèmica de l'ISPC (SIRGA):

 • Nom i cognoms
 • NIF
 • Adreça electrònica
 • Municipi

Per tal de garantir els vostres aprenentatges a través d'aquesta seu electrònica, cal que ens faciliteu algunes dades personals addicionals:

 • retrats frontals
 • dades professionals i/o acadèmiques
 • respostes a activitats d'aprenentatge
 • intervencions personals diverses que són monitoritzades i registrades com a elements susceptibles d'avaluació durant els cursos

Us informem que el tractament que en pot derivar se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa aplicable.

Per aquest motiu posem a la vostra disposició la informació bàsica i addicional sobre protecció de dades, perquè cal que la llegiu i accepteu per a poder treballar en aquest entorn d'aprenentatge en línia

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: ISPC

Finalitat:

 • Gestionar l'acció formativa i l'accés a l'entorn d'aprenentatge en línia ISPC en xarxa

Legitimació:

 • Compliment d'una obligació legal
 • Consentiment de la part interessada

Destinació: No es cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal o consentiment exprés de la persona interessada

Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, tractament i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a l'ISPC (ctra C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5, 08100 Mollet del Vallès) a l'adreça electrònica dpd.interior@gencat.cat o bé en línia mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat. Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Informació addicional: Abans de signar la sol·licitud, heu de llegir la informació bàsica i addicional relativa a la protecció de dades continguda en aquest document.

Informació addicional sobre protecció de dades

Responsable

 • Identitat: ISPC
 • Adreça postal: Ctra C-17, Barcelona-Ripoll, Km 13,5 08100 Mollet del Vallès
 • Delegat de Protecció de Dades: Departament d'Interior
 • Contacte DPD: Bústia de contacte

Finalitat: Gestionar l'acció formativa i l'accés a l'entorn d'aprenentatge en línia ISPC en xarxa

Legitimació La base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

Destinació: no es cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal o consentiment exprés de la persona interessada.

Drets

Quins són els vostres drets

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'ISPC està tractant dades personals que la concerneixen, o no.
 • La persona interessada té dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l'article 16 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en concordança amb l'article 18 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, la persona interessada pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, l'ISPC únicament les conservarà per a exercir o defensar reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i mitjançant la motivació de la sol·licitud, la persona interessada pot oposar-se al tractament de les seves dades.

Com podeu exercir els drets

 • Mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció general d'Estudis Universitaris, Recerca i Innovació de l'ISPC, ctra C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 -08100 Mollet del Vallès
 • A l'adreça electrònica dpd.interior@gencat.cat
 • En línia, mitjançant el formulari electrònic disponible a tràmits gencat

De quines vies de reclamació disposeu?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Per a més informació, consulteu la pàgina reclamacions a Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Per a més informació: Web ISPC

Última actualització: desembre 2023

>> Normes d'educació digital